Slide background

PijltjeRood

Kirchröadsjer möksjere 
Allerlai in ós eje sjproach. D'r pries is € 6,95 't sjtuk.
KlieeVeerMokJoepWapenKirchroa

KlieeVeerVrungVuurtLeeve

LaachHatsMoksje

KlieeVeerMamMok

KlieeVeerPapMok

KlieeVeerOmaMok

KlieeVeerOpaMok

 

 

Kirchröadsjer tieëlidder 
De posjelaie tieëlidder zunt 10 tsentiemeter hoeëg, jesjikt vuur e waxinelid-je.
D'r pries is € 9,95 't sjtuk. Ze zunt óch mit naam tse krieje, dan is d'r pries € 14,95

KlieeVeerJeboertsTieeLitsjer

 

KlieeveerTheelichtWJelukskeetsje

KlieeveerTheelichtWapenKirchroa

 

 

 

Jroeëse sjnütspöt oes jroeësmodders tsiet. 
De sjnütspöt zunt va jlaas en hant ing jrüesde va L 125mm x B 185mm X H 180mm.
D'r pries is € 8,95 't sjtuk.

KlieeVeerJroeeesmoddersSjnutspot

 

 

 

Klinge sjnütspöt. 
De sjnütspöt zunt va jlaas en hant ing jrüesde va  H 120mm X ø 115mm.
D'r pries is € 6,95 't sjtuk.

Sjnutspotsje

 

 

 

Jlazere sjtoemmelebeks-jer. 
De sjtoemmelebeks-jer zunt in allerlai tsoate tse krieje, vuur de mam, de jroeësmodder, d'r pap, d'r jroeësvadder, 't Kirchröadsj meëdsje, d'r Krirchröadsjer jong en nog vöal mieë.
D'r pries is € 5,95 't sjtuk.

KlieeVeerPalettiAsbak